English
01
 
 
 
אודותינו
ברכת המנכ"ל
פרופיל
שירותי הנמל
היסטוריה
מיקום ומפה
חזון החברה
רפורמת הנמלים
יתרונות הנמל
מספנות ישראל
רפורמת הנמלים בישראל - רקע כללי

הגלובליזציה בסחר העולמי החריפה את התחרות בענף הספנות הבינלאומית ובקרב נמלי העולם.  בכדי לענות על הצורך המתמיד בשיפור השירותים, החליטו הממשלות על הגברת מוערבותו של הסקטור הפרטי בניהול הנמלים ועל הנהגת משטר חופשי בכל הנוגע לתשתיות בענפי התחבורה כאשר המטרה העיקרית היא התייעלות וצמצום עלויות ההובלה.

בשנת 2004 העבירה ממשלת ישראל רפורמה בנמלים שכללה שינוי מבני מהותי. במסגרת שינוי זה הוקמו רשות הספנות והנמלים וחברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י), אשר קיבלה לידיה את ניהול נכסי הנמלים ואת האחריות לאחזקת ופיתוח התשתיות ולהעמדת הנכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים. בנוסף הוקמו שלוש חברות תפעול עצמאיות שנוהלו בעבר על ידי רשות הנמלים; חברת נמל חיפה בע"מ, חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל אילת בע"מ - כולן בבעלות מדינת ישראל.

המודל אליו שאף המחוקק הינו מודל ה - Land-Lord שמטרתו הינה השגת יעילות מרבית, הקטנת העלויות ללקוחות הנמלים והעלאת התפוקות, תוך הפחתת מעורבות הסקטור הציבורי והגברת מעורבות הסקטור הפרטי בפעילות הנמלית על בסיס שיקולים עסקיים.

מודל ה - Land-Lord הינו מודל ניהול שבו בעל הזכויות בקרקע (מדינת ישראל - חנ"י) הינו האחראי על יעול המקרקעין של תחום הנמל ופיתוחם, ואילו תפעול מתקני הנמל מבוצע על ידי חברות התפעול (חברות הנמל והתאגידים המורשים). עם החלת השינויים המבניים נסללה הדרך להקמתו של נמל מספנות ישראל.

Design by: Metatron.co.il
דף הבית|אודותינו|מפת האתר|דרושים|צור קשר

copyright © 2009 Israel Shipyards Port Ltd.